Obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") spoločnosti OPTIMAL TWIN s.r.o., so sídlom Na Valech 512, Veľká Bíteš 595 01 ČR, ID NO29249813, zapísaná v obchodnom registri pod č. C 68348 vedenom Krajským súdom v Brne, e-mail: info@svetbatohov.sk, telefónne číslo 602629717, adresa prevádzkarne: Na Valech 512, Veľká Bíteš 595 01 (ďalej len "my" alebo "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti vás ako kupujúcich a nás ako predávajúcich, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.svetbatohov.sk.

Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.svetbatohov.sk/spracovanie-osobnych-udajov/

Ustanovenia týchto zmluvných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Tieto Podmienky môžeme jednostranne zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie Podmienok.

Ako viete, komunikujeme predovšetkým na diaľku. Preto sa na našu Zmluvu vzťahuje aj použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré nám umožňujú vzájomnú dohodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti vás a nás, a Zmluva sa tak uzatvára na diaľku v prostredí E-shopu, prostredníctvom rozhrania webovej stránky ("webové rozhranie e-shopu").

Ak je niektorá časť Podmienok v rozpore s tým, na čom sme sa vzájomne dohodli v rámci procesu Vášho nákupu v našom E-shope, táto konkrétna dohoda má prednosť pred Podmienkami.

 

1.                       NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1.       Cena je suma, ktorú zaplatíte za tovar;

1.2.       Cena za dopravu je suma, ktorú zaplatíte za dodanie Tovaru vrátane nákladov na jeho balenie;

1.3.       Celková cena je súčet Ceny a Ceny dopravy;

1.4.       DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.5.       Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.6.       Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s nami;

1.7.       Používateľské konto je účet zriadený na základe vami poskytnutých údajov, ktorý umožňuje ukladanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených zmlúv;

1.8.       Vy ste osoba, ktorá nakupuje v našom e-shope, právne označovaná ako kupujúci;

1.9.       Tovar je všetko, čo si môžete kúpiť v e-shope.

 

2.                       Všeobecné ustanovenia a pokyny

2.1.       Nákup Tovaru je možný len prostredníctvom webového rozhrania E-shopu.

2.2.       Pri nákupe Tovaru ste povinní poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Preto budeme považovať informácie, ktoré ste nám poskytli v objednávke, za správne a pravdivé.

2.3.       V našom e-shope poskytujeme aj prístup k recenziám Tovaru od iných spotrebiteľov. Autenticitu takýchto recenzií zabezpečujeme a kontrolujeme ich prepojením s konkrétnymi objednávkami, takže v našom internom systéme vidíme ID prepojenej objednávky pri každej recenzii, a tak môžeme overiť a dokázať, že recenzia pochádza od skutočného spotrebiteľa.

 

3.                       UZAVRETIE ZMLUVY

3.1.       Zmluvu s nami je možné uzavrieť len v českom jazyku.

3.2.       Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie znášate vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (t. j. najmä za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne dodatočné náklady, ktoré by sme vám účtovali nad rámec celkovej ceny. Odoslaním objednávky súhlasíte s naším používaním komunikačných prostriedkov na diaľku.

3.3.       Aby sme mohli uzavrieť zmluvu, musíte vytvoriť objednávku v e-shope. Tento návrh musí obsahovať tieto informácie:

a)       Informácie o Tovare, ktorý kupujete (v E-shope označíte Tovar, o ktorého kúpu máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");

b)       Informácie o Cene, Doplatku za dopravu, Spôsobe úhrady celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie sa zadávajú pri vytváraní Objednávky v používateľskom prostredí E-shopu, pričom informácie o Cene, Doplatku za dopravu a celkovej cene sa automaticky zobrazujú nana základe Tovaru, ktorý ste si vybrali, spôsobu dodania a platby;

c)       Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré nám umožnia doručenie Tovaru, najmä vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

3.4.       Počas vytvárania objednávky môže údaje meniť a kontrolovať až do jej dokončenia. Po kontrole stlačením tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" sa objednávka dokončí. Pred stlačením tlačidla však musíte potvrdiť, že ste si prečítali a súhlasíte s týmito podmienkami, inak nebudete môcť dokončiť objednávku. Zaškrtávacie políčko slúži na potvrdenie a odsúhlasenie. Po stlačení tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" sa všetky vyplnené informácie odošlú priamo na adresu Nám.

3.5.       Vašu objednávku potvrdíme čo najskôr po jej doručení správou zaslanou na vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie objednávky a tieto zmluvné podmienky ako prílohu e-mailovej správy. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Obchodné podmienky v znení platnom v deň prijatia Objednávky, t. j. v znení priloženom ako príloha potvrdzujúceho e-mailu. Potvrdenie objednávky predstavuje uzavretie zmluvy medzi nami a vami.

3.6.       Môže sa stať, že vašu objednávku nebudeme môcť potvrdiť. To zahŕňa situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo keď si objednáte viac Tovaru, ako sme schopní dodať. O maximálnom počte Tovaru vás však vždy vopred informujeme v E-shope a nemalo by vás to prekvapiť. V prípade, že existuje akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme potvrdiť Objednávku, budeme vás kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie Zmluvy v zmenenej forme v porovnaní s Objednávkou. V takom prípade je zmluva uzavretá v okamihu našej ponuky potvrdíte.

3.7.       V prípade, že je v E-shope alebo v Objednávke uvedená zjavne nesprávna Cena, nie sme povinní dodať vám Tovar za túto Cenu, a to ani v prípade, že ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda Zmluva bola uzatvorená. V takejto situácii vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzatvorenie novej zmluvy v zmenenej forme v porovnaní s objednávkou. V takom prípade bude nová zmluva uzavretá v okamihu, keď potvrdíte našu ponuku. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýbajúca či nadbytočná číslica.

3.8.       V prípade uzavretia Zmluvy ste povinný zaplatiť Celkovú cenu.

3.9.       Ak máte používateľské konto, môžete prostredníctvom neho zadávať objednávky. Aj v tomto prípade ste však povinní skontrolovať presnosť, pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov. Spôsob vytvorenia objednávky je však rovnaký ako v prípade kupujúceho bez používateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vypĺňať vaše identifikačné údaje.

3.10.     V niektorých prípadoch vám umožníme využiť zľavu na nákup Tovaru. Aby bola zľava poskytnutá, musíte vyplniť údaje o zľave v preddefinovanom poli v rámci návrhu objednávky. Ak tak urobíte, Tovar vám bude poskytnutý so zľavou.

 

4.                       Používateľské konto

4.1.       Na základe registrácie v e-shope máte prístup k svojmu používateľskému kontu.

4.2.       Pri registrácii používateľského konta ste povinní poskytnúť správne a pravdivé informácie aktualizovať ich v prípade zmien.

4.3.       Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený pomocou používateľského mena a hesla. Je vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o tomto prístupe a neposkytovať tieto informácie nikomu. V prípade ich zneužitia za to nenesieme zodpovednosť.

4.4.       Používateľské konto je osobné a nie ste oprávnení umožniť jeho používanie tretím stranám.

4.5.       Môžeme zrušiť vaše používateľské konto, najmä ak sa používa dlhšie ako 1 rok nepoužívate alebo ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

4.6.       Používateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

 

5.                       CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

5.1.       Cena je vždy uvedená v e-shope, v návrhu objednávky a samozrejme v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou za Tovar v rámci E-shopu a cenou uvedenou v návrhu Objednávky platí cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá je vždy rovnaká ako cena v Zmluve. V návrhu objednávky je uvedená aj cena za prepravu alebo podmienky, za ktorých je preprava bezplatná.

5.2.       Celková cena je vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

5.3.       Úhrada celkovej ceny sa od vás bude vyžadovať po uzavretí Zmluvy a pred dodaním Tovaru. Celkovú cenu môžete zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a)      Bankovým prevodom. Informácie o platbe vám zašleme v potvrdení objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je celková cena splatná do 7 dní

b)      Kartou online. V tomto prípade sa platba uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány Comgate,a platba podlieha podmienkam tejto platobnej brány, ktoré sú k dispozícii na www.comgate.skV prípade platby kartou online je celková cena splatná do 7 dní

c)      Dobierka.V takom prípade sa platba uskutoční pri dodaní Tovaru oproti dodaniu Tovaru. V prípade platby na dobierku je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

d)      Dobierka. V hotovosti je možné zaplatiť v prípade prevzatia tovaru v našich priestoroch. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

5.4.       Faktúra bude vystavená v elektronickej forme po zaplatení celkovej ceny a bude vám zaslaná na vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude k Tovaru pripojená aj fyzicky a bude k dispozícii v používateľskom účte.

5.5.       Vlastnícke právo k Tovaru na vás prejde až po zaplatení Celkovej ceny a prevzatí Tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena uhradená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je uhradená v čase platby.

 

6.           DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE         

6.1.       Tovar vám bude doručený najneskôr do 30 dní (ak nie je dohodnuté inak) spôsobom podľa vášho výberu, pričom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

a)      Osobný odber v našich priestoroch uvedených v zozname priestorov;

b)      Osobný odber na predajniach spoločnosti Zásilkovňa, Uloženka, Balíkovňa;

c)      Doručenie prostredníctvom prepravných spoločností Česká pošta, PPL CZ, GLS, Zásilkovna;

6.2.       Tovar je možné dodať len v rámci Českej republiky.

6.3.       Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu doručenia a platby. Odhadovaný čas dodania Tovaru vám bude oznámený v potvrdení Objednávky. Čas uvedený v týchto podmienkach je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odberu v našej prevádzke vás budeme vždy informovať o možnosti vyzdvihnutia Tovaru e-mailom.

6.4.       Po prevzatí Tovaru od prepravcu je vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi a nám. V prípade, že sa na obale vyskytne chyba, ktorá poukazuje na porušenie a vniknutie do zásielky, nie je Vašou povinnosťou prevziať Tovar od Dopravcu.

6.5.       V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl.6.4 Podmienok, nebude to mať za následok porušenie našej povinnosti dodať Vám Tovar. Vaše neprijatie Tovaru zároveň neznamená odstúpenie od Zmluvy medzi nami a Vami. V takom prípade však máme právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy z Vašej strany alebo uskladniť Tovar, za čo máme od Vás nárok na úhradu. Ak sa rozhodneme odstúpiť od zmluvy, odstúpenie je účinné dňom, keď vám odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na prípadný nárok na zaplatenie Prepravného alebo na náhradu škody.

6.6.       Ak z dôvodov na Vašej strane dôjde k opakovanému dodaniu Tovaru alebo k jeho dodaniu iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v Zmluve, je Vašou povinnosťou uhradiť nám náklady spojené s takýmto opakovaným dodaním. Platobné údaje za tieto náklady vám budú zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve a sú splatné 14 dní po prijatí e-mailu.

6.7.       Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na vás v okamihu, keď Tovar prevezmete. Ak Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl.6.4 Podmienky, nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na vás v čase, keď ste mali možnosť prevziať Tovar, ale z dôvodov na vašej strane ste Tovar neprevzali. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare znamená, že od tohto momentu znášate všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

6.8.       V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bol uvedený približný čas dostupnosti, budeme vás vždy informovať:

a)      mimoriadny výpadok vo výrobe Tovaru a vždy vám poskytneme nový predpokladaný čas dostupnosti alebo informáciu o tom, že Tovar nemôže byť dodaný;

b)      oneskorenie dodania Tovaru od nášho Dodávateľa a my vám vždy poskytneme nový predpokladaný čas dodania.

 

7.                PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.       Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl.6.7 Tovar je bez vád, najmä že Tovar:

a)      zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b)      je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým súhlasíme;

c)      sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

d)      je vhodný na účely, na ktoré sa tovar tohto typu bežne používa;

e)      množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam Tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia nás alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;

f)      sa dodáva spolu s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na inštaláciu a ďalších návodov na použitie, ktoré môžete primerane očakávať, a

g)      zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorá vám bola poskytnutá pred uzavretím zmluvy.

7.2.       Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 2099 až 2117 a 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.3.       V prípade, že tovar bude mať vadu, t. j. najmä ak nastane niektorá z  podmienok podľa čl.7.1 môžete nás na takúto vadu upozorniť a uplatniť svoje práva z vadného plnenia (t. j. reklamovať Tovar) zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené v Našich identifikačných údajoch alebo osobne na adrese Na Valech 512, Veľká Bíteš 595 01. Môžete tiež použiť vzorový formulár poskytnutý našou stranou, ktorý nájdete na TU. Pri uplatnení práva z chybného plnenia si musíte vybrať spôsob riešenia chyby a túto voľbu nemôžete bez nášho súhlasu dodatočne zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s vašou reklamáciou chybného plnenia.

7.4.       Ak je Tovar chybný, máte nasledujúce práva:

a)      odstrániť vadu dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo

b)      odstrániť závadu opravou Tovaru,

pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom, čo sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez výrazných ťažkostí pre vás.

7.5.       Sme oprávnení odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

7.6.       Máte tiež právo na:

a)      primeranú zľavu z ceny alebo

b)      odstúpenie od zmluvy,

ak:

a)      odmietneme odstrániť závadu alebo ju neodstránime v súlade s právnymi predpismi;

b)      závada sa prejavuje opakovane,

c)      je vada podstatne porušená?

(d) z nášho vyhlásenia alebo okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez výrazných ťažkostí pre vás.

 

7.7 Právo na odstúpenie od Zmluvy sa neuplatňuje, ak je vada Tovaru nepodstatná.

7.8 Ak ste vadu Tovaru spôsobili sami, nevznikajú vám žiadne práva z vadného plnenia.

7.9.       Za vady Tovaru sa nepovažuje opotrebenie spôsobené bežným používaním Tovaru alebo v prípade použitého Tovaru opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania.

7.10.     Pri uplatnení nároku vám vystavíme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

  1. a)dátum, kedy ste podali žiadosť;
  2. b)aký je obsah sťažnosti;
  3. c)ako chcete, aby bola vaša sťažnosť vybavená;
  4. d)Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavovaní vašej sťažnosti.

7.11.     Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, odstránime závady do 30 dní od prijatia reklamácie a poskytneme vám informácie o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Ak táto lehota uplynie márne, môžete od zmluvy odstúpiť alebo požiadať o primeranú zľavu.

7.12.     Budeme vás informovať e-mailom a vystavíme vám potvrdenie o dátume a spôsobe reklamácie. Ak je sťažnosť oprávnená, máte nárok na náhradu primerane vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami alebo potvrdeniami o preprave. V prípade, že bola vada odstránená dodaním nového Tovaru, je vašou povinnosťou vrátiť nám pôvodný Tovar, pričom náklady na takéto vrátenie znášame my.

7.13.     Ak ste podnikateľ, je vašou povinnosťou oznámiť a reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.

7.14.     V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť svoje práva z chybného plnenia v prípade vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom Tovare, do 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

 

  1.    Odstúpenie od zmluvy

 

8.1.       K odstúpeniu od Zmluvy, t. j. k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach Obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2.       V prípade, že ste spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá nakupuje Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, tak do 14 dní od jeho prevzatia. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je dodanie viacerých kusov Tovaru alebo dodanie viacerých častí Tovaru, táto lehota začína plynúť dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.

8.3.       Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené s Našimi identifikačnými údajmi). Môžete tiež použiť nami poskytnutý vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorýnájdete na adrese TU.

8.4.       Ani ako spotrebiteľ však nemôžete odstúpiť od zmluvy v prípadoch, keď je predmetom zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.

8.5.       Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa čl.8.2 Podmienky sa považujú za zachované, ak nám počas doby platnosti zašlete oznámenie, že odstupujete od zmluvy.

8.6.       V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl.8.2 Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a náklady na vrátenie Tovaru nám znášate vy. Na druhej strane máte nárok na vrátenie Poplatku za dopravu od Nás, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý sme ponúkli na doručenie Tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu, že sme porušili Zmluvu, uhradíme aj náklady na vrátenie Tovaru, avšak opäť len do výšky Poplatku za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu nami ponúkanému spôsobu doručenia Tovaru.

8.7.       V prípade odstúpenia od Zmluvy bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet, ktorý ste si vybrali pri odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená, kým nám nebude Tovar doručený alebo kým nám nepredložíte doklad o tom, že nám bol zaslaný späť. Prosím, vráťte nám Tovar čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu.

8.8.       V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl.8.2 Zodpovedáte nám však za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, t. j. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom oboznámili v kamennom obchode.V prípade, že sme vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení započítať pohľadávku na náhradu nákladov proti vašej pohľadávke na vrátenie Ceny.

8.9.       Sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred dodaním Tovaru, ak existujú objektívne dôvody, pre ktoré Tovar nemôže byť dodaný (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v čl.6.9. Podmienky a pravidlá. Od zmluvy môžeme odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, že ste v objednávke úmyselne uviedli nesprávne údaje. Ak nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t. j. ako podnikateľ, sme oprávnení kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

8.10.   Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní od jej ukončenia, ak sa tovar vráti nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale a s pôvodnými visačkami.

 

  1.    Riešenie sporov so spotrebiteľmi

 

9.1.       Nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku kupujúcim v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e)Občiansky zákonník.

9.2.       Spracovanie sťažnosti spotrebiteľov sa vybavujú prostredníctvom elektronickej adresy info@svetbatohov.sk .Na e-mailovú adresu kupujúceho zašleme informácie o vybavení reklamácie.

9.3.       Mimosúdne konanie česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platforma na riešenie sporov online sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr sa môže použiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

9.4.       Európska spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

10.1.     Ak náš právny vzťah s vami obsahuje medzinárodný prvok (napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), tento vzťah sa vždy riadi právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľ, vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zmluvou dotknuté.

10.2.     Všetka písomná korešpondencia s vami sa bude doručovať e-mailom. Naša e-mailová adresa je uvedená vedľa našich identifikačných údajov. Korešpondenciu vám budeme doručovať na vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, vo vašom používateľskom účte alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.

10.3.     Zmluva je možno zmeniť len na základe písomnej dohody medzi nami. Sme však oprávnení zmeniť tieto Podmienky, ale takáto zmena nebude mať vplyv na existujúce Zmluvy, ale len na Zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti zmeny. O zmene vás však budeme informovať len vtedy, ak ste si vytvorili používateľské konto (aby ste mali tieto informácie v prípade, že si objednáte nový Tovar, ale zmena nezakladá právo na ukončenie Zmluvy, pretože nemáme Zmluvu, ktorú by bolo možné ukončiť) alebo ak vám máme Tovar dodávať pravidelne a opakovane na základe Zmluvy. Informácie o zmene vám zašleme na vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak od vás nedostaneme oznámenie do 14 dní od zaslania informácie o zmene, nové podmienky sa stanú súčasťou našej zmluvy a budú sa vzťahovať na ďalšiu dodávku Tovaru po nadobudnutí účinnosti zmeny. Výpovedná lehota v prípade výpovede je 2 mesiace.

10.4.     V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, zlyhanie subdodávateľov atď.), nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci alebo v súvislosti s ňou, a ak vyššia moc trvá dlhšie ako 10 dní, máme my aj vy právo odstúpiť od Zmluvy.

10.5.     Vzorový formulár na podanie sťažnosti a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy sú priložené k Podmienkam.

10.6.     Zmluva vrátane Podmienok je u nás elektronicky archivovaná, ale nie je vám prístupná. Tieto Podmienky a Potvrdenie objednávky so súhrnom objednávky však vždy dostanete e-mailom, a preto budete mať vždy prístup k Zmluve bez našej účasti. Odporúčame vám, aby ste si vždy uložili potvrdenie objednávky a podmienky.

10.7.     Tieto podmienkynadobudnúť účinnosť 6.01.2023